dimecres, 24 de març de 2021CONTINGUTS TREBALLATS AL 2N TRIMESTRE (5È I 6È)


 

LLENGUA CATALANA

LENGUA CASTELLANA

 • Poesia.

 • La rima.

 • Les llengües a Espanya.

 • Vocabulari de la roba.

 • Comparacions.

 • Vocabulari dels transports.

 • Embarbussaments.

 • Famílies de paraules.

 • Dictats.

 • Expressions escrites.

 • Comprensions lectores.

 • Comprensions orals.

 • Expressions orals.

 • Lectura del llibre d’aula.

 • Poesía.

 • Tipos de rima.

 • La biografía.

 • La tilde.

 • Pronombres personales.

 • El texto instructivo.

 • Uso de la H.

 • Palabras compuestas.

 • Dictados.

 • Expresiones escritas.

 • Comprensión lectora.

 • Comprensión oral.

 • Expresión oral.

 • Lectura del libro de aula.

MATEMÀTIQUES

CIÈNCIES SOCIALS

-Fraccions: Definició i tipus.

-Nombres mixtos i fraccions impròpies.

-Fraccions sobre una recta numèrica.

-Fraccions equivalents.

-Comparar fraccions.

-Fracció d’un nombre.

-Fracció de nombres enters.

-Suma resta de nombres mixtos i fraccions.

-Comparar fraccions mitjançant fraccions equivalents.

-Factors.

-Mínim comú múltiple.(m.c.m).

-Màxim comú divisor.(M.C.D).

-Divisions per una i dues xifres.

-Resolució de problemes amb diferents operacions matemàtiques.

-Reptes matemàtics.

-La divisió territorial d’Espanya: el mapa polític.

-Les Comunitats Autònomes d’Espanya.

-Les províncies espanyoles. 

-Llocs d’interès d’Espanya.

-Exposicions orals. 

CIÈNCIES NATURALS

-L’energia.

-L’ús de l’energia al llarg de la història.

-Les formes d’energia.

-Les fonts d’energia no renovables: el petroli, el carbó, el gas natural, l’urani.

-Les fonts d’energia renovables: solar, hidràulica, geotèrmica, eòlica, biomassa.

- El consum responsable.

- Visualització de la pel·lícula Energia 3D.

Cap comentari:

Publica un comentari

  EMBARBUSSAMENTS Què són els Embarbussaments? Els embarbussaments són un joc de paraules que juguen amb la dificultat de pronunciar certs m...